Homeworld: Deserts of Kharak

Homeworld: Deserts of Kharak
الإنجازات المتوفرة
الإنجازات 48
نقاط الخبرة المتوفرة
نقاط خبرة 1440
الإنجازات
(48)
 • إنجاز Multiplayer: 1v1 - Bronze في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: 1v1 - BronzeAchieved Bronze in 1v1 Ranked Automatch
  نقاط خبرة 20
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: 2v2 - Bronze في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: 2v2 - BronzeAchieved Bronze in 2v2 Ranked Automatch
  نقاط خبرة 20
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: 3v3 - Bronze في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: 3v3 - BronzeAchieved Bronze in 3v3 Ranked Automatch
  نقاط خبرة 20
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Annihilation Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Annihilation CoalitionWon 10 Annihilation games as Coalition
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Annihilation Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Annihilation GaalsienWon 10 Annihilation games as Gaalsien
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Annihilation Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Annihilation KhaanephWon 10 Annihilation games as Khaaneph
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Annihilation Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Annihilation SobanWon 10 Annihilation games as Soban
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 50 Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 50 CoalitionRetrieved 50 Artifacts as Coalition
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 50 Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 50 GaalsienRetrieved 50 Artifacts as Gaalsien
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 50 Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 50 KhaanephRetrieved 50 Artifacts as Khaaneph
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 50 Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 50 SobanRetrieved 50 Artifacts as Soban
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 500 Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 500 CoalitionRetrieved 500 Artifacts as Coalition
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 500 Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 500 GaalsienRetrieved 500 Artifacts as Gaalsien
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 500 Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 500 KhaanephRetrieved 500 Artifacts as Khaaneph
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Hunter 500 Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Hunter 500 SobanRetrieved 500 Artifacts as Soban
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval CoalitionWon 10 Artifact Retrieval games as Coalition
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval GaalsienWon 10 Artifact Retrieval games as Gaalsien
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval KhaanephWon 10 Artifact Retrieval Games as Khaaneph
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Master Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval Master CoalitionWon 100 Artifact Retrieval games as Coalition
  نقاط خبرة 30
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Master Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval Master GaalsienWon 100 Artifact Retrieval games as Gaalsien
  نقاط خبرة 30
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Master Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval Master KhaanephWon 100 Artifact Retrieval Games as Khaaneph
  نقاط خبرة 30
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Master Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval Master SobanWon 100 Artifact Retrieval Games as Soban
  نقاط خبرة 30
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Artifact Retrieval Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Artifact Retrieval SobanWon 10 Artifact Retrieval Games as Soban
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation CoalitionWon 10 Carrier Annihilation games as Coalition
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation GaalsienWon 10 Carrier Annihilation games as Gaalsien
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation KhaanephWon 10 Carrier Annihilation Games as Khaaneph
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Master Coalition في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation Master CoalitionWon 100 Carrier Annihilation games as Coalition
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Master Gaalsien في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation Master GaalsienWon 100 Carrier Annihilation games as Gaalsien
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Master Khaaneph في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation Master KhaanephWon 100 Carrier Annihilatin Games as Khaaneph
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Annihilation Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Annihilation SobanWon 10 Carrier Annihilation Games as Soban
  نقاط خبرة 25
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز Multiplayer: Carrier Anniilation Master Soban في Homeworld: Deserts of Kharak
  Multiplayer: Carrier Anniilation Master SobanWon 100 Carrier Annihilation Games as Soban
  نقاط خبرة 45
  فتح 0.1% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 44% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 33% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 21% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 15% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 12% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 11% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 10% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 9% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 8% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 8% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 8% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 7% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 7% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 25
  فتح 51% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 40
  فتح 0.8% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 50
  فتح 0.6% من اللاعبين
 • إنجاز مخفي
  نقاط خبرة 60
  فتح 0.1% من اللاعبين