UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO SKLEPU EPIC GAMES STORE

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Niniejsze pismo jest dokumentem prawnym wyjaśniającym prawa i obowiązki Użytkownika związane z korzystaniem ze sklepu Epic Games Store i Oprogramowania, w tym z wszelkich Usług, do których Użytkownik uzyskuje dostęp oraz zakupów dokonywanych za pośrednictwem Oprogramowania. Uzyskując dostęp do sklepu Epic Games Store, pobierając Oprogramowanie albo korzystając z niego lub w inny sposób wskazując na akceptację niniejszej Umowy, Użytkownik zgadza się podlegać postanowieniom niniejszej Umowy. Jeżeli Użytkownik nie wyraża albo nie może wyrazić zgody na postanowienia niniejszej Umowy, nie może uzyskiwać dostępu do sklepu Epic Games Store ani pobierać niniejszego Oprogramowania lub korzystać z niego.
Pragniemy przede wszystkim podkreślić niektóre ważne postanowienia, polityki i procedury przewidziane w niniejszej Umowie. Akceptując niniejszą Umowę:
1. Użytkownik wyraża również zgodę na polityki i warunki Epic określone poniżej, które zostały wyraźnie włączone do niniejszej Umowy. Prosimy dokładnie przeczytać:
naszą Politykę prywatności (https://www.epicgames.com/privacypolicy
), w której wyjaśniono, jakie informacje gromadzimy na temat Użytkownika i w jaki sposób je chronimy;
naszą Politykę dotyczącą treści tworzonych przez fanów (https://www.epicgames.com/fan-art-policy
), w której wyjaśniono, co użytkownikowi wolno w odniesieniu do praw własności intelektualnej Epic dotyczących treści tworzonych przez Użytkownika; oraz
nasze Warunki świadczenia usług (https://www.epicgames.com/tos
), w których wyjaśniono zasady obowiązujące na naszych stronach internetowych.
2. Użytkownik i Epic zobowiązują się rozwiązywać występujące pomiędzy nimi spory w drodze arbitrażu indywidualnego (a nie przed sądem). Uważamy, że alternatywny proces rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu pozwoli sprawiedliwie rozwiązywać wszelkie spory w sposób szybszy i wydajniejszy niż formalne postępowanie sądowe. Proces ten został szczegółowo opisany w części 12. Poniższa treść została umieszczona na początku dokumentu (i napisana wielkimi literami) ze względu na swą istotę:
NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO. W PRZYPADKU PRZYJĘCIA NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK I EPIC ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ ROZWIĄZYWAĆ OKREŚLONE SPORY W DRODZE WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZEC SIĘ PRAWA DO WSTĄPIENIA NA DROGĘ SĄDOWĄ INDYWIDUALNIE ALBO W RAMACH POZWU ZBIOROWEGO, A EPIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ OPŁACIĆ KOSZTY UCZESTNICTWA UŻYTKOWNIKA W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM W PRZYPADKU WSZELKICH PROWADZONYCH W DOBREJ WIERZE SPORÓW O MAKSYMALNEJ WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU WYNOSZĄCEJ 10 000 USD (ZOB. CZĘŚĆ 12).
ABY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ W MYŚL PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO KRAJU ZAMIESZKANIA. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I FINANSOWĄ ZA WSZELKIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NASZEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UZYSKIWANIEM DO NIEGO DOSTĘPU, W TYM ZA DZIAŁANIA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRYM UMOŻLIWIA DOSTĘP DO SWOJEGO KONTA. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST PEŁNOLETNI ORAZ ŻE ROZUMIE I PRZYJMUJE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW). JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST NIEPEŁNOLETNI, JEGO RODZIC ALBO OPIEKUN PRAWNY MUSI PRZYJĄĆ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY.
W przypadku korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania lub usług stron trzecich, zastosowanie wobec korzystania z tego Oprogramowania lub Usług może mieć polityka prywatności poszczególnego licencjodawcy lub wydawcy. Pobierając Oprogramowanie albo korzystając z niego, Użytkownik akceptuje również Warunki świadczenia usług Epic i potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności Epic.
Niektóre słowa czy frazy w niniejszej Umowie posiadają określone i zdefiniowane znaczenie. Zostały one zdefiniowane poniżej, w części 16.

1. Udzielenie licencji

1.1 Standardowa licencja na Oprogramowanie

Spółka Epic prowadzi sklep Epic Games Store i może zezwolić Użytkownikowi na dodawanie Oprogramowania do jego biblioteki poprzez zakup licencji na Oprogramowanie albo poprzez bezpłatne dodawanie go do biblioteki (każdy przypadek dodania przez Użytkownika Oprogramowania do biblioteki nazywany jest „Transakcją”).
Z wyjątkiem przypadków określonych w części 1.2 Epic przyznaje Użytkownikowi osobiste, niewyłączne, niepodlegające przeniesieniu, niepodlegające sublicencjonowaniu ograniczone prawo i licencję na korzystanie z Oprogramowania i powiązanych z nim Usług do osobistego, niekomercyjnego użytku („Licencja”). Prawa udzielone przez spółkę Epic Użytkownikowi na mocy Licencji podlegają postanowieniom niniejszej Umowy, natomiast Użytkownik może korzystać z licencji wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wszelkich obowiązujących postanowień.
Licencja na Epic Games Launcher wchodzi w życie z dniem przyjęcia niniejszej Umowy przez użytkownika. Licencja na inne rodzaje Oprogramowania wchodzi w życie z dniem dokonania Transakcji na Oprogramowanie. Na mocy niniejszej Licencji na Oprogramowanie udziela się Użytkownikowi licencji – Oprogramowanie nie jest przedmiotem sprzedaży. Na mocy Licencji nie są przenoszone na Użytkownika żadne prawa ani tytuły własności dotyczące Oprogramowania.
W rzadkich przypadkach, po zakończeniu Transakcji dotyczącej Oprogramowania, Oprogramowanie może zostać usunięte ze sklepu Epic Games Store (np. z powodu zaprzestania obsługi gry online) i stać się niedostępne do dalszego pobierania lub uzyskiwania dostępu ze sklepu Epic Games Store.

1.2 Licencja producenta na Oprogramowanie

Określone Oprogramowanie i Usługi mogą podlegać dodatkowym lub alternatywnym warunkom licencyjnym ujętym w umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Producentem („Warunki szczególne dotyczące oprogramowania”). Warunki szczególne dotyczące oprogramowania stanowią uzupełnienie Licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy, chyba że: (a) Warunki szczególne dotyczące oprogramowania zostaną przedstawione Użytkownikowi w trakcie dokonywania Transakcji; oraz (b) Epic wskaże, że Oprogramowanie jest licencjonowane wyłącznie na mocy Warunków szczególnych dotyczących oprogramowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami wszelkich dodatkowych Warunków szczególnych dotyczących oprogramowania, znaczenie nadrzędne mają postanowienia niniejszej Umowy. Wszelkie Warunki szczególne dotyczące oprogramowania, na które Użytkownik wyraża zgodę, obowiązują wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Producentem. Z wyjątkiem przypadków, w których to spółka Epic jest Producentem Oprogramowania, spółka Epic nie jest stroną Warunków szczególnych dotyczących oprogramowania.

2. Warunki Licencji

Użytkownikowi zabrania się - w odniesieniu do Oprogramowania czy dowolnej jego części - (a) korzystać z niego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej albo do celów promocyjnych; (b) korzystać z niego na więcej niż jednym urządzeniu w tym samym czasie; (c) kopiować, powielać, wyświetlać, wystawiać i wykorzystywać je w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na mocy niniejszej Umowy lub Warunków szczególnych dotyczących oprogramowania; (d) sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, licencjonować, rozpowszechniać ani w inny sposób je przekazywać; (e) przeprowadzać inżynierię wsteczną, odtwarzać kod źródłowy, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze albo tworzyć utwory zależne w oparciu o nie; (f) usuwać, wyłączać, omijać czy modyfikować ewentualne komunikaty czy etykiety dotyczące własności bądź technologie zabezpieczeń tam zawarte; (g) tworzyć, opracowywać, rozpowszechniać oraz wykorzystywać jakiekolwiek nieautoryzowane programy komputerowe w celu uzyskania przewagi w jakichkolwiek grach online albo innego rodzaju grach; (h) korzystać z nich w celu naruszenia albo złamania praw jakiejkolwiek osoby trzeciej, w szczególności praw własności intelektualnej, praw do wizerunku albo praw do prywatności; oraz (i) korzystać z nich, eksportować je czy ponownie eksportować z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa czy przepisu; oraz (j) zachowywać się w sposób, który -wedle wyłącznego uznania spółki Epic - negatywnie wpływa na korzystanie z Oprogramowania lub Usług przez innych użytkowników. Mowa tu o zachowaniach takich jak: oszukiwanie, nękanie, używanie obraźliwego języka, przedwczesne opuszczanie gier, sabotowanie gier, spamowanie, inżynieria społeczna czy machinacja.

3. Aktualizacje i poprawki

Spółka Epic może udostępniać poprawki, aktualizacje albo ulepszenia Oprogramowania, które należy zainstalować w celu dalszego korzystania z Oprogramowania lub Usług. Spółka Epic może zdalnie zaktualizować Oprogramowanie bez powiadomienia Użytkownika, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie poprawek, aktualizacji i ulepszeń przez spółkę Epic. Spółka Epic może modyfikować, zawieszać, przerywać, uzupełniać, zastępować albo ograniczać dostęp do dowolnego aspektu Oprogramowania lub Usług w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Oprogramowania lub Usług nie zapewnia żadnych udziałów, pieniężnych ani innego rodzaju, w żadnym aspekcie ani funkcji Oprogramowania lub Usług, w szczególności odnośnie do nagród w ramach gry, osiągnięć i poziomów postaci. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie dane dotyczące postaci, postępów gry, personalizacji gry albo inne dane związane z korzystaniem przez niego z Oprogramowania lub Usług mogą przestać być dla niego dostępne w każdym momencie bez powiadomienia ze strony spółki Epic, w tym w szczególności po wprowadzeniu przez Epic poprawki, aktualizacji albo ulepszenia. Spółka Epic nie ma żadnego obowiązku udzielać wsparcia ani pomocy technicznej w odniesieniu do Oprogramowania lub Usług.

4. Modyfikacje

Spółka Epic może zezwolić Użytkownikowi na korzystanie z Usług do tworzenia, opracowywania, wgrywania, przesyłania, przekazywania albo udostępniania w inny sposób spółce Epic oraz innym użytkownikom dodatków, usprawnień, modyfikacji oraz innych generowanych przez użytkownika treści do niektórych gier wideo („Modyfikacje”) w zakresie dozwolonym przez twórcę albo wydawcę tego rodzaju gier wideo („Posiadacz praw”). Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich odnośnych, publikowanych przez osoby trzecie regulaminów świadczenia usług, umów licencyjnych z użytkownikiem końcowym oraz polityk dotyczących Modyfikacji, w tym wszelkich umów albo polityk przekazanych przez Posiadacza praw. W odniesieniu do każdej Modyfikacji Użytkownik zobowiązuje się przekazać kompletne i rzetelne informacje w odpowiedzi na wszelkie żądania kierowane przez spółkę Epic albo Posiadacza praw w odniesieniu do korzystania z zawartych w Modyfikacji elementów stanowiących własność intelektualną, bezpieczeństwa Modyfikacji oraz środków i procesów służących zabezpieczeniu prywatności danych, jak również informacje dotyczące klasyfikacji treści, przy czym do obowiązków Użytkownika należy zapewnienie, że Modyfikacja jest i pozostanie kompatybilna z Usługami oraz odpowiednimi grami wideo.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jego Modyfikacje (1) nie naruszają przepisów obowiązującego prawa; (2) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej ani praw do ochrony prywatności, wizerunku ani autorskich praw osobistych; (3) nie zawierają żadnych wirusów, złośliwego kodu ani treści takich jak oprogramowanie ingerujące, zakłócające, uszkadzające albo zapewniające nieupoważniony dostęp do urządzeń, serwerów, sieci albo innych składników majątku bądź usług jakiejkolwiek osoby trzeciej. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich pozostających w jej dyspozycji Modyfikacji.
Spółka Epic zobowiązuje się nie sprzedawać Modyfikacji Użytkownika, chyba że Użytkownik zawrze ze spółką Epic odrębną umowę zezwalającą na takie działanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że (1) Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymywania żadnego wynagrodzenia od spółki Epic z tytułu Modyfikacji, jeżeli nie zostanie to wyraźnie wskazane w odrębnej umowie zawartej ze spółką Epic; (2) spółka Epic nie jest zobowiązana do przyjęcia, rozpowszechniania ani udostępniania żadnych Modyfikacji Użytkownika; (3) spółka Epic przekaże adres e-mail Użytkownika Posiadaczom praw, aby umożliwić Posiadaczom praw nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem w odniesieniu do Modyfikacji oraz (4) spółka Epic może przekazać Użytkownikowi roszczenia albo powiadomienia dotyczące tego, że Użytkownik nie dysponuje niezbędnymi prawami do Modyfikacji.
Przesyłając swoje Modyfikacje spółce Epic Użytkownik niniejszym udziela jej niewyłącznej, w pełni opłaconej, nieobciążonej tantiemami i odwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie Modyfikacji Użytkownika w celu umożliwienia użytkownikom końcowym instalowania i użytkowania Modyfikacji.

5. Informacje zwrotne

Użytkownik niniejszym udziela spółce Epic niewyłącznej, w pełni opłaconej, nieobciążonej tantiemami, nieodwołalnej, wieczystej i możliwej do przenoszenia licencji obejmującej prawo do udzielania dalszych licencji, na wykorzystywanie, odtwarzanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tworzenie dzieł zależnych, publiczne odtwarzanie, publiczne prezentowanie, tworzenie, używanie, sprzedawanie, wystawianie na sprzedaż, importowanie i innego rodzaju wykorzystywanie informacji zwrotnych w dowolnych celach, za pomocą wszelkich obecnych i przyszłych metod użytkowania w dowolnym kraju. Jeżeli na którekolwiek z tych praw nie można udzielić licencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (takimi jak autorskie prawa osobiste i inne prawa osobiste), Użytkownik niniejszym zrzeka się tych praw i zobowiązuje się nie dochodzić żadnego z nich. Użytkownik rozumie i zgadza się, że spółka Epic nie ma obowiązku wykorzystywania jakichkolwiek informacji zwrotnych przekazanych przez Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że jeśli spółka Epic wykorzysta jego informacje zwrotne, nie ma obowiązku przypisywać mu ich autorstwa ani wynagradzać go. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że do każdej przekazywanej spółce Epic informacji zwrotnej posiada prawa wystarczające, aby przyznać spółce Epic i innym podmiotom, których to dotyczy, wyżej opisane prawa. Obejmuje to w szczególności prawa własności intelektualnej oraz inne prawa własności albo prawa osobiste.

6. Własność/licencje stron trzecich

W relacji między Użytkownikiem a spółką Epic wszelkie tytuły prawne, prawa własności i prawa własności intelektualnej w zakresie Oprogramowania i Usług należą do spółki Epic i jej licencjodawców. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine oraz ich odpowiednie logotypy są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Epic i jej jednostek stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa udzielone Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy są przyznawane wyłącznie poprzez wyraźną licencję, a nie w drodze sprzedaży. Na mocy niniejszej Umowy nie powstaną w drodze domniemania, stosowania zasady estoppel albo w inny sposób żadne licencje ani inne prawa.

7. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Oprogramowanie i Usługi są udostępniane „w takiej formie, w jakiej są”, „według dostępności”, „z wszelkimi wadami” i bez jakichkolwiek gwarancji. Spółka Epic, jej podmioty stowarzyszone oraz ich licencjodawcy i usługodawcy (łącznie: „Podmioty Epic”) zrzekają się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków (wyraźnych lub dorozumianych) dotyczących Oprogramowania i Usług, w szczególności w zakresie nienaruszalności, zbywalności albo przydatności do określonego celu (niezależnie od tego, czy dany Podmiot Epic wie albo ma powody, aby wiedzieć o takim celu), niezależnie od tego, czy wynika to z przepisów prawa, ze zwyczaju lub wykorzystywania w obrocie czy w związku z prowadzeniem transakcji. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych postanowień Podmioty Epic nie udzielają żadnej gwarancji stawiącej, iż: (1) Oprogramowanie albo Usługi będą działać prawidłowo; (2) działanie Oprogramowania albo Usług będzie nieprzerwane albo wolne od usterek, błędów albo złośliwego oprogramowania (np. wirusów); oraz (3) wszelkie wady Oprogramowania albo Usług mogą zostać bądź zostaną naprawione. Postanowienia niniejszej części mają zastosowanie w maksymalnym prawnie dopuszczalnym zakresie.

W maksymalnym prawnie dopuszczalnym zakresie Podmioty Epic nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zysków ani za szkody pośrednie, przypadkowe, wynikowe, szczególne, karne lub retorsyjne wynikające z niniejszej Umowy, Oprogramowania lub Usług albo z nimi związane, nawet jeżeli Podmiot Epic został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, w maksymalnym prawnie dopuszczalnym zakresie, łączna odpowiedzialność Podmiotów Epic wynikająca z niniejszej Umowy albo Oprogramowania bądź Usług nie może przekraczać łącznych kwot zapłaconych (ewentualnie) spółce Epic przez Użytkownika za konkretne Oprogramowanie lub Usługi, których dotyczy odpowiedzialność, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzania stanowiące podstawę takiej odpowiedzialności. Przedmiotowe ograniczenia i wyłączenia dotyczące odszkodowań obowiązują, nawet jeśli środek zaradczy nie zapewnia odpowiedniego zadośćuczynienia.

W odniesieniu do powyższego wyłączenia określonych gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności termin „Podmioty Epic” obejmuje producenta Oprogramowania licencjonowanego Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, chyba że Użytkownik zaakceptował Warunki szczególne dotyczące oprogramowania dla Oprogramowania lub Usługi, które obejmują wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności Producenta.

Bez uszczerbku dla powyższych postanowień w niektórych krajach, stanach, prowincjach czy innych systemach prawnych wyłączenie odpowiedzialności z tytułu określonych gwarancji albo ograniczenie odpowiedzialności w sposób określony powyżej nie jest dozwolone, więc powyższe postanowienia mogą nie obowiązywać w pełni w odniesieniu do Użytkownika. Zamiast tego w takich systemach prawnych powyższe postanowienia dotyczące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują wyłącznie w zakresie dozwolonym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym systemie prawnym. Użytkownikowi mogą również przysługiwać dodatkowe uprawnienia w danym systemie prawnym i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa, które mogą przysługiwać Użytkownikowi jako konsumentowi Oprogramowania lub Usług.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, ponieść koszty obrony i bronić Podmioty Epic oraz ich pracowników, członków kierownictwa, członków zarządu, przedstawicieli, wykonawców i innych przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, pozwów, strat, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej i ekspertyz) wynikających albo związanych z (a) wszelkimi roszczeniami, które, jeżeli okażą się być oparte na uzasadnionych podstawach, stanowiłyby naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy albo zaniedbanie użytkownika; (b) wszelkimi działaniami albo zaniechaniami użytkownika podczas użytkowania Oprogramowania lub Usług; lub (c) wszelkimi roszczeniami zarzucającymi naruszenie lub pogwałcenie praw własności intelektualnej strony trzeciej wynikłe z wykorzystania przez Epic Informacji zwrotnych Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić na żądanie Podmiotów Epic wszelkie koszty obrony procesowej poniesione przez Podmioty Epic oraz zwrócić kwoty wszelkich płatności dokonanych albo strat poniesionych przez Podmioty Epic, na podstawie orzeczenia sądu albo ugody, w odniesieniu do spraw określonych w niniejszej części 8.
Jeżeli przepisy prawa zabraniają Użytkownikowi podjęcia powyższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności, wtedy w zakresie dozwolonym przepisami prawa użytkownik przyjmuje wszelką odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń, żądań, powództw, strat, zobowiązań i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej, kosztów i opłat związanych z powołaniem biegłych), które stanowią określony przedmiot powyższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności.
W rozumieniu powyższych postanowień dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności termin „Podmioty Epic” obejmuje zewnętrznego Producenta Oprogramowania licencjonowanego użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, chyba że użytkownik zaakceptował Warunki szczególne dotyczące Oprogramowania dla tego Oprogramowania lub Usługi, które obejmują zwolnienie Producenta z odpowiedzialności.

9. Rozwiązanie Umowy

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących spółce Epic niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik naruszy jakiekolwiek jej postanowienie. Umowę można również rozwiązać, usuwając wszystkie kopie Oprogramowania. Po rozwiązaniu Umowy następuje automatyczne ustanie Licencji – Użytkownik nie będzie mógł już korzystać z praw przysługujących mu na podstawie Licencji, będzie też musiał zniszczyć wszelkie posiadane kopie Oprogramowania.

Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie przewidzianych w treści niniejszego dokumentu oraz z wyjątkiem zakresu wymaganego na mocy przepisów prawa wszelkie płatności i opłaty nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach niezależnie od tego, czy Umowa została rozwiązana

.
Części 2, 4–13 oraz 15–17 obowiązują po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

10. Zakupy i płatności

Za pośrednictwem sklepu Epic Games Store i Usług spółka Epic może umożliwić Użytkownikowi zakup licencji na Oprogramowanie lub Usług za pośrednictwem konta Epic Użytkownika. Wpłacanie i wykorzystywanie środków z Salda rachunku Epic do dokonywania takich zakupów podlega Warunkom świadczenia usług Epic. W przypadku każdego kodu promocyjnego przekazywanego Użytkownikowi przez Epic do wykorzystania przy zakupie lub wymianie na licencję na Oprogramowanie i/lub Usługi obwiązywać mogą dodatkowe warunki związane z promocją, ofertą albo kuponem. Gdy Użytkownik przekazuje spółce Epic dane dotyczące karty płatniczej, kod promocyjny albo korzysta z innej metody płatności do dokonania zakupu, Użytkownik oświadcza spółce Epic, że jest on upoważnionym Użytkownikiem określonej metody płatności i upoważnia spółkę Epic do naliczenia kwoty zakupu, w tym podatku od sprzedaży, podatku VAT albo innych obowiązujących podatków. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zakupy dokonane za pośrednictwem swojego konta Epic.
Ponadto Producent oprogramowania może umożliwić Użytkownikowi zakup cyfrowych elementów i usług do wykorzystania w ramach Oprogramowania pod warunkiem użycia metody płatności, która nie jest obsługiwana przez spółkę Epic za pośrednictwem Usług. Zabrania się dokonywania takich płatności i transakcji oraz korzystać z takich cyfrowych przedmiotów lub usług w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu. Tego rodzaju płatności i transakcje są dokonywane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a Producentem zgodnie z warunkami sprzedaży ustalonymi przez Producenta lub umową licencyjną Użytkownika końcowego zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem. Spółka Epic nie jest stroną takich płatności i transakcji.

11. Program Epic Rewards

11.1 Opis programu

Wszyscy użytkownicy sklepu Epic Games Store zostaną automatycznie zarejestrowani w programie Epic Rewards („Program”). W ramach Programu użytkownicy sklepu Epic Games Store będą otrzymywać nagrody za kwalifikujące się zakupy dokonane w sklepie za pośrednictwem swojego konta Epic Games („Konto”), w tym płatności za subskrypcję. Przy każdym kwalifikującym się zakupie procent kwoty zakupu (z wyłączeniem ewentualnych podatków i innych opłat), który zostanie określony przez spółkę Epic według jej wyłącznego uznania i ujawniony Użytkownikom przed kwalifikującym się zakupem, zostanie dodany do salda na Koncie Użytkownika („Epic Rewards”). Nagrody Epic Rewards mogą być wykorzystywane do przyszłych kwalifikujących się zakupów za pośrednictwem sklepu Epic Games Store, w tym za pośrednictwem witryny sklepowej i za pomocą procesów płatności w sklepie Epic Game Store.
W stosownych okresach spółka Epic może oferować możliwość zdobycia nagród Epic Rewards na dodatkowe sposoby albo przez ograniczony czas może zostać zwiększony odsetek zakupów, za jakie Użytkownik może zdobyć punkty w ramach programu Epic Rewards.
Decyzje spółki Epic dotyczące kwoty zgromadzonych nagród Epic Rewards są ostateczne i wiążące.
Nagrody Epic Rewards będą dostępne dopiero po upływie czternastu (14) dni od kwalifikującego się zakupu.

11.2 Wykorzystanie/ograniczenia/wygaśnięcie nagród Epic Rewards

Nagród Epic Rewards nie można wykorzystywać do zakupu artykułów na stronach internetowych (tj. witrynach podmiotów zewnętrznych) innych niż sklepy internetowe spółki Epic, które akceptują nagrody Epic Rewards.
Maksymalne saldo nagród Epic Rewards, jakie może mieć w dowolnym momencie Użytkownik sklepu Epic Games Store, wynosi 500 USD (lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie Użytkownika) lub maksimum dozwolone w kraju użytkownika, jeśli kwota ta jest mniejsza niż równowartość 500 USD. Jeśli saldo nagród Epic Rewards Użytkownika przekroczy 500 USD po kwalifikującym się zakupie, Użytkownik nie otrzyma części nagrody Epic Rewards za zakup, który po dodaniu go do istniejącego salda Epic Rewards spowoduje przekroczenie progu 500 USD. Dla przykładu - jeśli saldo nagród Epic Rewards Użytkownika wynosi 495 USD i Użytkownik dokona zakupu o wartości 100 USD, który kwalifikuje się do zwrotu kwoty 10 USD w ramach programu Epic Rewards, użytkownik otrzyma 5 USD w ramach nagród Epic Rewards. Saldo Epic Rewards można sprawdzić w dowolnym momencie na Koncie Użytkownika.
O ile nie określono inaczej w ramach Programu, niewykorzystane nagrody Epic Rewards wygasają po upływie 25 (dwudziestu pięciu) miesięcy od daty ich uzyskania.
Środki zdeponowane przez Użytkownika oddzielnie od nagród Epic Rewards na Konto Epic nie wygasają.
Zwroty przewidziane w ramach programu Epic Rewards naliczane są chronologicznie na etapie rozliczenia wedle uznania Użytkownika (tj. w pierwszej kolejności zostaną naliczone te nagrody Epic Rewards, które Użytkownik zdobył jako pierwsze). Użytkownik nie jest zobowiązany do wykorzystania nagród Epic Rewards przed wykorzystaniem funduszy Konta.
Nagrody Epic Rewards można wykorzystać w całości lub w części na pokrycie kwalifikującego się zakupu lub tylko części kwalifikującego się zakupu. Jeśli saldo Epic Rewards Użytkownika sklepu Epic Games Store będzie niewystarczające do pokrycia kosztu kwalifikującego się zakupu, Użytkownik będzie musiał użyć innej metody płatności, aby pokryć zakup, takiej jak dostępne środki na Koncie lub inne źródło płatności.
Nie można duplikować nagród uzyskanych w ramach programu Epic Rewards.
O ile nie określono inaczej, nagrody w ramach programu Epic Rewards można łączyć z innymi ofertami, kuponami, rabatami i metodami płatności.
Jeśli produkt zakupiony za pośrednictwem Epic Rewards zostanie zwrócony, zwrócona kwota zostanie zwrócona na saldo Epic Rewards. Jeżeli w momencie dokonywania zwrotu płatności nagrody uzyskane w ramach programu Epic Rewards wygasły, spółka Epic może, wedle własnego uznania, przedłużyć termin ich wygaśnięcia.
Po upływie czternastu (14) dni od dokonania przez użytkownika kwalifikującego się zakupu Użytkownik sklepu Epic Games Store nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu kosztów za nagrody Epic Rewards uzyskane w ramach kwalifikującego się zakupu.
Jeśli użytkownik sklepu Epic Games Store zamknie swoje konto, saldo w ramach programu Epic Rewards zostanie utracone.
Nagrody Epic Rewards nie mają wartości pieniężnej i nie można ich przekazywać, wymieniać ani wypłacać.
Nagrody Epic Rewards nie mają wartości poza Programem.
Jeżeli spółka Epic uzna, że Użytkownik naruszył postanowienia niniejszej Umowy, może ona odliczyć powiązane z tym naruszeniem nagrody Epic Rewards od salda nagród Epic Rewards Użytkownika i/lub zamknąć konto Użytkownika i unieważnić wszystkie zgromadzone przez niego nagrody Epic Rewards.
Dla uniknięcia wątpliwości - jeżeli spółka Epic anuluje Konto Użytkownika lub Konto Użytkownika zostanie tymczasowo zawieszone z jakiegokolwiek powodu, np. z uwagi na oszustwo lub naruszenie niniejszej Umowy lub innych warunków bądź zasad związanych ze sklepem zaakceptowanych przez Użytkownika, Użytkownik zostanie wykluczony z Programu, utraci wszelkie niewykorzystane nagrody Epic Rewards oraz wszelkie zakupy dokonane przez Użytkownika w wyniku oszustwa, z naruszeniem niniejszej Umowy albo jakichkolwiek innych warunków lub polityk związanych z produktami bądź usługami spółki Epic, zostaną unieważnione.
Użytkownicy sklepu Epic Games Store ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne podatki federalne, regionalne, stanowe i lokalne oraz przyjmują odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje w zakresie podatków, które mogą wyniknąć z nagród Epic Rewards albo ich wykorzystania. Wszelkie zobowiązania podatkowe lub płatności należne jakimkolwiek organom w wyniku otrzymania nagród Epic Rewards pozostają wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zasięgnięcie niezależnej porady dotyczącej możliwych konsekwencji, jakie nagrody mogą mieć dla jego osobistej sytuacji finansowej.

11.3 Postanowienia ogólne

O ile nie określono inaczej, Program nie jest ważny w połączeniu z innymi programami oferowanymi przez spółkę Epic. Biorąc udział w Programie, Użytkownicy sklepu Epic Games Store (oraz jeśli kwalifikująca się osoba niepełnoletnia, jej rodzic lub opiekun prawny) zgadzają się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i chronić spółkę Epic, jej spółkę nadrzędną, spółki zależne, spółki stowarzyszone, sprzedawców detalicznych oraz agencje marketingowe i reklamowe, a także wszystkich ich członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników i agentów (łącznie „Strony zwolnione z odpowiedzialności”) przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich szkód, które mogą powstać w wyniku uczestniczenia w Programie lub przyjęcia, wykorzystania, niewłaściwego wykorzystania lub posiadania dowolnej nagrody Epic Rewards lub dowolnych produktów uzyskanych w wyniku uczestnictwa w Programie. Zastosowanie mają wszystkie obowiązujące federalne, stanowe i lokalne przepisy i regulacje.
Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za spóźnione, utracone, niekompletne, opóźnione, niedokładne, uszkodzone, niedostarczone lub dostarczone w niewłaściwe miejsce nagrody Epic Rewards, prośby o nagrody, świadczenia, wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji wszelkiego rodzaju, ani też za jakiekolwiek inne błędy jakiegokolwiek rodzaju związane z Programem, niezależnie od tego, czy mowa o błędach w druku, błędach typograficznych, technicznych, komputerowych, sieciowych, ludzkich, mechanicznych, elektronicznych czy innych, włącznie, między innymi, z błędami lub problemami, które mogą wystąpić w związku z zarządzaniem Programem, zestawieniem nagród Epic Rewards Nagród Epic bądź w materiałach związanych z Programem. Osoby, które dopuściły się manipulacji albo nadużywania jakiegokolwiek aspektu niniejszego Programu, które działają w sposób zakłócający spokój, zachowują się niesportowo albo które w inny sposób nie przestrzegają niniejszych warunków, mogą zostać wedle wyłącznego uznania spółki Epic zdyskwalifikowane, w następstwie czego wszystkie ich nagrody Epic Rewards zostaną unieważnione. Strony zwolnione z odpowiedzialności nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszczerbki na zdrowiu bądź uszkodzenia komputera albo innego urządzenia użytkownika lub innej osoby związane z udziałem w tym Programie albo pobieraniem materiałów ze sklepu Epic Games Store albo z nim związanych.
Spółka Epic zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub anulowania Programu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany dokonane przez spółkę Epic wchodzą w życie 90 dni po przekazaniu Użytkownikowi (Użytkownikom) powiadomienia, które spółka Epic może przekazać pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem strony „Zarządzanie kontem” w sklepie Epic Games Store, w zakładce „Historia EULA” Dalsze uczestnictwo Użytkownika w Programie po takim powiadomieniu będzie uznawane za akceptację przez Użytkownika rzeczonych zmian. Użytkownik powinien okresowo przeglądać umowę EULA sklepu Epic Games Store celem upewnienia się, że zapoznał się z najbardziej aktualną jej wersją. Spółka Epic będzie rozstrzygać wszelkie wątpliwości i spory dotyczące Programu, w szczególności te dotyczące uprawnień, uczestnictwa, oszustw i nadużyć.

12. Prawo właściwe i właściwość miejscowa

Użytkownik potwierdza, że niniejszą Umowę uznaje się za zawartą zgodnie z prawem stanu Karolina Północna w Stanach Zjednoczonych, oraz by wszelkie spory były rozstrzygane zgodnie z prawem Karoliny Północnej z wykluczeniem norm kolizyjnych związanych z wyborem przepisów właściwych, oraz z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wszelkie powództwa i postępowania wszczęte w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej Umowy bądź rozstrzygnięcia sporu mogą być wnoszone jedynie w Sądzie Najwyższym hrabstwa Wake, stanu Karolina Północna bądź Sądzie Dystryktowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dla Dystryktu Wschodniego Karoliny Północnej. Użytkownik zobowiązuje się poddać wyłącznej jurysdykcji i właściwości miejscowej tych sądów. Użytkownik zrzeka się prawa do sprzeciwu z tytułu niedogodnego miejsca postępowania oraz procesu z udziałem ławy przysięgłych. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie mieć zastosowania. Żadne przepisy prawa przewidujące, że zastosowane w umowie sformułowania należy interpretować na niekorzyść osoby je sporządzającej nie będą obowiązywać w odniesieniu do postanowień niniejszej Umowy.

13. Wiążący arbitraż indywidualny; zrzeczenie się prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ CZĘŚĆ. JEJ POSTANOWIENIA MAJĄ WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA, W TYM PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.
Większość problemów można rozwiązać szybko i polubownie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Epic pod adresem https://www.epicgames.com/customer-service
. Rozumiemy jednak, że czasem Dział obsługi klienta może nie być w stanie w prosty sposób rozwiązać sporu. W tej części wyjaśniono, w jaki sposób użytkownik i Epic zobowiązują się rozwiązywać takie spory, w tym (w stosownych przypadkach) w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego.
Arbitraż jest alternatywnym trybem rozstrzygania sporów, który umożliwia nam rozwiązywanie kwestii spornych bez formalności związanych z wystąpieniem na drogę sądową. Wszelkie spory występujące pomiędzy użytkownikiem a Epic przedstawia się bezstronnemu arbitrowi (a nie sędziemu czy ławie przysięgłych) w celu uczciwego i szybkiego ich rozstrzygnięcia. Arbitraż przebiega sprawniej zarówno dla użytkownika, jak i Epic.

13.1 Nieformalne rozstrzyganie sporów

W przypadku kwestii spornych, których Dział Obsługi Klienta nie był w stanie rozstrzygnąć, użytkownik i Epic zobowiązują się przed wszczęciem postępowania arbitrażowego spróbować rozwiązać spór nieformalnie w celu ułatwienia opracowania rozwiązania i kontrolowania kosztów dla obydwu stron. Użytkownik i Epic zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby prowadzić negocjacje dotyczące występującego między nimi sporu przez przynajmniej 30 dni (proces ten zwany jest dalej „Nieformalnym rozstrzyganiem sporów”). Te nieformalne negocjacje rozpoczną się w dniu otrzymania przez Użytkownika albo Epic pisemnego Zawiadomienia o sporze zgodnie z niniejszą Umową.
Użytkownik ma wysłać Zawiadomienie o sporze pod adres Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: NOTICE OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, USA. Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę konta wykorzystywanego w Oprogramowaniu, adres, sposób kontaktu z Użytkownikiem, istotę problemu i działania, których podjęcia domaga się Użytkownik. Jeśli Epic znajdzie się w sporze z Użytkownikiem, Epic prześle Zawiadomienie o sporze na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika i podany adres rozliczeniowy.
Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terytorium Unii Europejskiej („UE”), może przysługiwać mu też prawo do złożenia skargi za pośrednictwem utworzonej przez Komisję Europejską Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution; „Platforma ODR”)
. Platforma ODR umożliwia konsumentom z UE rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów towarów i usług online bez kierowania sprawy do sądu.
Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w drodze nieformalnego rozstrzygnięcia ani w sądzie ds. drobnych roszczeń (patrz poniżej), Użytkownik może wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszą Umową.

13.2 Sąd ds. drobnych roszczeń.

Zamiast korzystać z trybu nieformalnego rozstrzygania sporów, Użytkownik i Epic przyjmują, że Użytkownik może pozwać Epic w sądzie ds. drobnych roszczeń wedle własnego uznania w hrabstwie swojego zamieszkania albo w Wake County w stanie Karolina Północna (jeśli sprawa Użytkownika spełnia kryteria dotyczące rozpatrywania przez sąd ds. drobnych roszczeń). Mamy nadzieję, że Użytkownik zdecyduje się skorzystać w pierwszej kolejności z trybu nieformalnego rozstrzygania sporów, jednak nie jest to wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu ds. drobnych roszczeń.

13.3 Wiążący arbitraż indywidualny.

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, O KTÓRYM MOWA W TEJ CZĘŚCI, BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM.
Użytkownik i Epic zgadzają się, że spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego prowadzonego zgodnie z Zasady JAMS
”) zmienionymi na mocy niniejszej Umowy.
Oznacza to, że Użytkownik i Epic przyjmują proces rozwiązywania sporów, w ramach którego wszelkie spory przedstawiamy bezstronnym arbitrom (nie zaś sędziemu czy ławie przysięgłych), którzy podejmują ostateczną decyzję w kwestii rozstrzygnięcia sporu. Przy arbitrażowym rozstrzyganiu sporów JAMS korzysta z doświadczonych specjalistów, umożliwiając Użytkownikowi i Epic rozwiązywanie ewentualnych sporów w sposób sprawiedliwy, a przy tym szybszy i bardziej skuteczny, niż na drodze sądowej. Arbiter może przyznać Użytkownikowi te same środki prawne, jakie mógłby przyznać sąd, jednak wyłącznie w zakresie wymaganym w celu zaspokojenia jego indywidualnego roszczenia.
Decyzja arbitra jest ostateczna i podlega weryfikacji przez sąd wyłącznie w ograniczonym zakresie, określonym w przepisach amerykańskiej federalnej Ustawy o postępowaniu arbitrażowym, oraz może być egzekwowana tak jak wszelkie inne zarządzenie czy wyrok sądu.

13.3.1 Spory, w których zobowiązujemy się do skorzystania z arbitrażu:

Użytkownik i Epic zobowiązują się kierować wszelkie występujące pomiędzy nimi spory do rozstrzygnięcia na drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego. „Spór” oznacza wszelkie spory, roszczenia czy różnice zdań (poza tymi w sposób wyraźny wyłączonymi poniżej) między Użytkownikiem a Epic w zakresie korzystania przez Użytkownika albo próby korzystania ze sklepu Epic Games Store, Oprogramowania lub Usług bądź dotyczące niniejszej Umowy, w tym w szczególności obowiązywania, wykonalności czy zakresu niniejszej części dotyczącej wiążącego arbitrażu indywidualnego.
Użytkownik i Epic zobowiązują się kierować do arbitrażu wszystkie spory niezależnie od tego, czy podstawa sporu jest umowna, ustawowa, ma oparcie w aktach niższego rzędu, rozporządzeniach czy ma charakter deliktowy (w tym gdy jest nią oszustwo, fałszywe albo nieprawdziwe oświadczenie, nakłanianie poprzez wprowadzenie w błąd czy zaniedbanie), czy dowolna inna podstawa oparta na prawie czy zasadach słuszności.
Części dotyczące trybu nieformalnego rozstrzygania sporów i postępowania arbitrażowego nie dotyczą (1) indywidualnych pozwów kierowanych do sądu ds. drobnych roszczeń; (2) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem organu rządowego, jeśli dopuszczają to przepisy prawa; (3) skargi czy środka zaradczego przewidzianego w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych; (4) powództwa w sprawie wyegzekwowania albo podtrzymania wszelkich wcześniejszych decyzji wydanych w postępowaniu arbitrażowym; (5) prawa Epic do występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu albo zakazu sądowego wobec użytkownika w celu zachowania status quo na czas trwania postępowania arbitrażowego; (6) roszczeń dotyczących piractwa, tworzenia, dystrybucji czy promocji modyfikacji elementów gry (Cheats) i naruszenia praw własności intelektualnej oraz (7) wykonywalności poniższej klauzuli zrzeczenia się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego.
Użytkownik i Epic przyjmują, że to, czy spór podlega arbitrażowi na mocy niniejszej Umowy określi arbiter, nie zaś sąd.

13.3.2. Postępowanie arbitrażowe:

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe należy zapoznać się z Regulaminem JAMS i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wszczynania postępowania arbitrażowego zamieszczonymi w witrynie internetowej JAMS
. Strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe jest zobowiązana wysłać JAMS „Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego” (dostępny w witrynie JAMS), uiścić opłatę za jego wniesienie i przesłać egzemplarz Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego stronie przeciwnej. Użytkownik ma wysłać egzemplarz pod adres Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, USA. Epic prześle swój egzemplarz na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika i ewentualny adres rozliczeniowy podany nam przez Użytkownika.
Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego arbitra JAMS, posiadającego istotne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów w zakresie praw własności intelektualnej i umów handlowych. Zarówno Użytkownik jak i Epic przyjmują, że arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim i że arbitra będzie obowiązywała niniejsza Umowa.
Jeśli wymagane będzie przeprowadzenie posiedzenia osobiście, odbędzie się ono albo w hrabstwie Wake w Karolinie Północnej albo w miejscu zamieszkania Użytkownika; wybór należy do Użytkownika.
Spór rozstrzygnie arbiter (nie zaś sędzia czy ława przysięgłych). O ile Użytkownik i Epic nie postanowią inaczej, wszelkie decyzje czy orzeczenia będą obejmować pisemne wskazanie decyzji w poszczególnych sprawach i podstawy orzeczenia, w tym zasadnicze okoliczności faktyczne i prawne stwierdzone przez arbitra oraz wyciągnięte z nich wnioski.
Arbiter może jedynie zasądzić środki ochrony prawnej i wynikające z zasad słuszności uwzględnione w żądaniu użytkownika albo Epic w celu zaspokojenia jednego z roszczeń indywidualnych (co do których arbiter stwierdzi, że są poparte stosownymi, wiarygodnymi dowodami). Arbiter nie może orzec nakazu ani zakazu na rzecz Epic w stosunku do żadnej innej osoby poza Użytkownikiem.
Wszelkie decyzje czy orzeczenia są wykonalne tak jak prawomocny wyrok dowolnego sądu właściwego albo w stosownych przypadkach możliwe jest wystąpienie do takiego sądu o zatwierdzenie przez sąd dowolnego orzeczenia i nadanie mu klauzuli wykonalności.

13.3.3 Opłaty za postępowanie arbitrażowe i miejsce jego prowadzenia:

Jeśli Użytkownik wszczyna postępowanie arbitrażowe, jest zobowiązany uiścić opłatę za wniesienie wniosku o wszczęcie postępowania przez JAMS wymaganą w przypadku arbitrażu konsumenckiego.
W niektórych sytuacjach Epic może wspomóc Użytkownika w pokryciu tych kosztów, licząc na osiągnięcie szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygnięcia:
Jeśli przedmiot sporu ma wartość 10 000 USD albo niższą, Epic pokryje całość kosztów JAMS, w tym opłaty, których uiszczenie obciążałoby w przeciwnym razie Użytkownika.
Jeśli powyższe nie ma zastosowania wobec Użytkownika, ale Użytkownika wykaże, że koszty arbitrażu są niewspółmiernie wyższe niż koszty procesu, Epic pokryje taką część kosztów JAMS, jaką arbiter uzna za konieczną w celu zapobieżenia niewspółmiernej wysokości kosztów arbitrażu (w porównaniu z kosztem procesu).
Nawet jeśli Epic wygra postępowanie arbitrażowe i obowiązujące prawo bądź Regulamin JAMS będą umożliwiać Epic dochodzenie od Użytkownika zwrotu naszego udziału w opłatach na rzecz JAMS, nie zrobimy tego.
Określona powyżej pomoc w pokryciu opłat jest zależna od wniesienia przez Użytkownika roszczenia arbitrażowego w „dobrej wierze”. Jeśli arbiter uzna, że Użytkownik wniósł roszczenie arbitrażowe przeciw Epic w niewłaściwym celu, że jest ono błahe albo nie było poprzedzone wystarczającym zbadaniem faktów czy obowiązujących przepisów prawa, to uiszczanie wszelkich płatności będzie podlegać przepisom Regulaminu JAMS.
Koszty JAMS nie obejmują kosztów obsługi prawnej użytkownika, a koszty obsługi prawnej i koszty JAMS nie są wliczane do wartości sporu.
Spółka Epic nie będzie dochodzić od Użytkownika ponoszonych przez nas kosztów obsługi prawnej czy wydatków w ramach jakiegokolwiek postępowania arbitrażowego, nawet jeśli prawo czy regulamin JAMS będą nam to umożliwiać. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na bycie reprezentowanym przez adwokata, pokryje własne koszty obsługi prawnej i wydatki, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

13.3.4 Zawiadomienia i doręczenia

Jeśli konieczne będzie wszczęcie postępowania arbitrażowego w sporze, użytkownik albo Epic muszą wszcząć postępowanie arbitrażowe w sporze w ciągu 2 (dwóch) lat od pierwszego zaistnienia sporu. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od użytkownika wniesienia roszczenia w sporze wcześniej niż w ciągu dwóch lat od pierwszego zaistnienia sporu, użytkownik musi wszcząć postępowanie arbitrażowe w takim wcześniejszym terminie. Spółka Epic zachęca Użytkownika, aby poinformował nas o sporze jak najszybciej, abyśmy mogli podjąć działania w celu jego rozwiązania. Nieterminowość składania zawiadomień wyklucza jakiekolwiek roszczenia.

13.3.5 Pozostawanie postanowień w mocy

Postanowienia niniejszej części dotyczącej wiążącego arbitrażu indywidualnego będą pozostawać w mocy po ewentualnym wypowiedzeniu niniejszej Umowy albo zaprzestaniu świadczenia przez Epic usług Użytkownikowi.

13.3.6 Przyszłe zmiany dotyczące arbitrażu

Pomimo tego, że Epic może zmieniać niniejszą Umowę wedle własnego uznania, Epic nie ma prawa zmieniać Umowy w zakresie arbitrażu ani określonych tu zasad dotyczących wszelkich sporów po zaistnieniu sporu.

13.4 Zrzeczenie się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe użytkownik i Epic zobowiązują się wnosić spory wyłącznie w trybie indywidualnym oraz:
dążyć do wniesienia, przystępować do ani uczestniczyć w jakimkolwiek powództwie zbiorowym ani reprezentacyjnym, arbitrażu zbiorowym ani obejmującym całą klasę ani też w jakimkolwiek innym powództwie, w którym inna osoba albo podmiot występuje w charakterze przedstawiciela (np. powództwa prywatne wnoszone w interesie publicznym) albo
nie łączyć indywidualnych postępowań ani nie dopuszczać, aby arbiter łączył indywidualne postępowania bez wyraźnej zgody wszystkich stron niniejszej Umowy, wszelkich innych postępowań bądź arbitraży.

13.5 Odrębność postanowień.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych zapisów dotyczących wiążącego arbitrażu indywidualnego okażą się nieważne, niewykonalne albo niezgodne z prawem, Użytkownik i Epic postanawiają, że postanowienie takie zostanie wyłączone z zakresu porozumienia, zaś reszta Umowy pozostanie w mocy i będzie interpretowana tak, jakby wyłączone postanowienie nie było nigdy w niej zawarte. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jeżeli zrzeczenie się prawa do wnoszenia pozwu zbiorowego okaże się nieważne, niewykonalne czy niezgodne z prawem, Użytkownik i Epic przyjmują, że postanowienie to nie będzie pozostawać w mocy jako postanowienie rozdzielne; wówczas cały niniejszy ustęp dotyczący wiążącego arbitrażu indywidualnego będzie nieważny i niewykonalny, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd, z zastrzeżeniem określonych w niniejszej Umowie postanowień dotyczących właściwości miejscowej i wyboru prawa właściwego. W żadnym przypadku postępowanie arbitrażowe nie będzie prowadzone jako spór zbiorowy bez wyraźnej zgody Epic.

14. Kwestie dotyczące rządu Stanów Zjednoczonych

Oprogramowanie stanowi „Przedmiot komercyjny” (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych § 2.101), składający się z „Komercyjnego oprogramowania komputerowego” oraz „Dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” (zgodnie ze znaczeniem tych pojęć użytym w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych § 12.212 albo w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych § 227.7202). Licencja na Oprogramowanie przyznawana Użytkownikom końcowym będącym amerykańskimi podmiotami rządowymi jest przyznawana wyłącznie jako licencja na Przedmiot komercyjny oraz wyłącznie z prawami przyznawanymi innym licencjobiorcom na mocy niniejszej Umowy.
Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje spółce Epic, że nie mieszka w kraju objętym embargiem przez rząd Stanów Zjednoczonych ani też kraju wskazanym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz nie jest wpisany na żadną prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych listę podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniem współpracy.

15. Zmiany w niniejszej Umowie

Spółka Epic może w dowolnym momencie i wedle własnego uznania opublikować zmienioną Umowę, zamieszczając jej treść w swojej witrynie internetowej lub udzielając Użytkownikowi cyfrowego dostępu do zmienionej Umowy za pośrednictwem Oprogramowania lub w inny sposób. Jeżeli jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie będą dla Użytkownika akceptowalne, Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę zgodnie z częścią 9, zanim taka zmieniona Umowa wejdzie w życie, po czym musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania. Kontynuując korzystanie z Oprogramowania po wejściu w życie zmienionej Umowy lub w inny sposób wskazując na akceptację zmienionej Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na warunki zmienionej Umowy.

16. Zakaz cesji

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody spółki Epic Użytkownik nie może przenieść, przekazać, podzlecać żadnego ze swoich praw ani obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy ani obciążać nimi, zaś każda taka próba podjęta bez takiej zgody zostanie uznana za nieważną. Jeżeli zawarte w niniejszej Umowie ograniczenia związane z przekazywaniem Oprogramowania nie będą wykonalne na mocy przepisów prawa kraju Użytkownika, wówczas niniejsza Umowa będzie wiążąca dla wszelkich odbiorców Oprogramowania. Spółka Epic może w dowolnym momencie przenieść, przekazać, podzlecić każde ze swoich praw lub obowiązków wynikających z postanowień niniejszej Umowy bądź obciążyć nimi.

17. Definicje

W niniejszej Umowie poniższym określeniom pisanym wielką literą (w wersji angielskiej) przypisano następujące znaczenia:
Epic” oznacza Epic Games, Inc., spółkę zarejestrowaną w stanie Maryland z siedzibą główną pod adresem Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, Karolina Północna, 27518, Stany Zjednoczone.
Producent” oznacza stronę oferującą Oprogramowanie do sprzedaży za pośrednictwem sklepu Epic Games Store.
Epic Games Launcher” to zastrzeżona aplikacja znana pod nazwą Epic Games Launcher.
Epic Games Store” oznacza sklep internetowy znany pod nazwą Epic Games Store oraz Epic Games Launcher.
Informacje zwrotne” oznaczają wszelkie informacje zwrotne albo sugestie przekazywane Epic w związku z Oprogramowaniem, Usługami albo innymi produktami i usługami Epic.
Warunki szczególne dotyczące oprogramowania” oznaczają dodatkowe lub alternatywne warunki licencji między użytkownikiem a Producentem specyficzne dla danego Oprogramowania lub Usługi.
Usługi” oznaczają wszelkie usługi udostępniane użytkownikowi przez Epic albo jej spółki stowarzyszone za pośrednictwem Oprogramowania, w tym usługi zakupu, pobierania albo korzystania z gier wideo albo innego Oprogramowania albo Usług.
Oprogramowanie” oznacza (i) Epic Games Launcher oraz (ii) gry wideo lub inne oprogramowanie udostępniane do pobrania lub użytkowania za pośrednictwem sklepu Epic Games Store. Termin „Oprogramowanie” obejmuje również wszelkie poprawki, aktualizacje i uaktualnienia takiego Oprogramowania, a także wszelkie powiązane treści i dokumentację dostarczone wraz z Oprogramowaniem lub do wykorzystania z nim, w tym w szczególności wszystkie kody oprogramowania, tytuły, motywy, obiekty, znaki, nazwy, dialog, slogany, lokalizacje, historie, dzieła, animacje, koncepcje, dźwięki, efekty audiowizualne, metody działania i kompozycje muzyczne związane z takim Oprogramowaniem oraz wszelkie kopie dowolnego z powyższych.

18. Postanowienia dodatkowe

Informacje na temat naszych praktyk w zakresie moderowania treści znajdują się w Centrum bezpieczeństwa
.
Sklep Epic Games Store poleca produkty, które pomogą Ci poprawić komfort korzystania z usługi.
Oferowanie produktów przez Epic w oparciu o algorytmy zależy od szeregu głównych parametrów, w tym zbiorczych interakcji użytkowników z usługą (takich jak wyświetlenia, wyszukiwania i zastosowane filtry), informacje o konkretnym użytkowniku (takie jak wiek i preferencje językowe) oraz informacje o samym produkcie (takie jak data wydania produktu, czy jest on płatny czy bezpłatny, jego ocena i liczba pobrań).
Pozostałe funkcje algorytmiczne obejmują np. funkcje: „najwyżej oceniani gracze” top player rated
, „popularne” trending
i „najpopularniejsze” most popular
.
Niniejsza Umowa, wraz z Warunkami świadczenia usług, Polityką prywatności i wszelkimi Warunkami szczególnymi dotyczącymi oprogramowania albo innymi dodatkowymi warunkami, na które Użytkownik wyraził zgodę w ramach umowy zawartej ze spółką Epic, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Epic w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelka inna korespondencja, oferty i oświadczenia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy są wykluczone.
Oryginalną wersją językową niniejszej Umowy jest wersja angielska; wszelkie tłumaczenia są zapewniane wyłącznie w celach poglądowych. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw przysługujących mu ewentualnie na mocy przepisów jego kraju praw do sporządzenia albo interpretowania niniejszej Umowy w języku obowiązującym w innym kraju.
Niniejsza Umowa opisuje określone prawa ustawowe. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa na mocy przepisów prawa obowiązujących w systemie prawnym użytkownika. Niniejsza Umowa nie zmienia praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa obowiązujących w systemie prawnym użytkownika, jeśli przepisy te nie zezwalają na taką zmianę. Ograniczenia i wyłączenia gwarancji i środki prawne określone w niniejszej Umowie mogą nie dotyczyć użytkownika, jeżeli właściwy system prawny nie zezwala na nie w danych okolicznościach. W przypadku, gdy niektóre postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane przez sąd lub trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalne, postanowienia te będą egzekwowane wyłącznie w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy.
Żadne działanie spółki Epic polegające na wykonaniu, niewykonaniu lub opóźnieniu w wykonaniu jej jakichkolwiek praw na mocy niniejszej Umowy, na mocy przepisów prawa lub zasad słuszności, nie zostanie uznane za zrzeczenie się tych ani innych praw ani środków prawnych przewidzianych w umowie, przepisach prawa lub według zasad słuszności.
Użytkownik przyjmuje, że na mocy niniejszej Umowy nie przyznaje się żadnego prawa ani środków prawnych żadnej osobie niebędącej stroną niniejszej Umowy, chyba że umowa wyraźnie to przewiduje.
Zobowiązania Epic podlegają istniejącemu prawu i postępowaniom prawnym, a Epic może stosować się do wniosków bądź wymogów organów porządkowych lub regulacyjnych mimo warunków sprzecznych zawartych w niniejszej Umowie.