Umowa licencyjna zawarta między sklepem Epic Games a użytkownikiem końcowym

Umowa licencyjna zawarta między sklepem Epic Games a użytkownikiem końcowym
Niniejszą Umowę należy uważnie przeczytać. Jest to dokument prawny wyjaśniający prawa i obowiązki użytkownika związane z korzystaniem z Oprogramowania, w tym wszelkich Usług, do których użytkownik uzyskuje dostęp, lub zakupów, których dokonuje, za pośrednictwem Oprogramowania. Pobierając Oprogramowanie lub korzystając z niego bądź wyrażając akceptację niniejszej Umowy w inny sposób, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszej Umowy. W przypadku niewyrażania lub niemożności wyrażenia zgody na warunki niniejszej Umowy prosimy o niepobieranie i niewykorzystywanie tego Oprogramowania.
Aby zrozumieć nasze praktyki, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności firmy Epic dostępną pod adresem https://www.epicgames.com/tos. Pobierając Oprogramowanie lub korzystając z niego, użytkownik akceptuje także Warunki korzystania z usługi Epic i potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności firmy Epic.
Pewne słowa lub wyrażenia są używane w niniejszej Umowie w szczególnych znaczeniach. Te słowa i wyrażenia zostały zdefiniowane poniżej w pkt. 16.
UWAGA: NINIEJSZA UMOWA OBEJMUJE OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAW DO POZWU ZBIOROWEGO, CO OMÓWIONO SZCZEGÓŁOWO W PKT. 12.

1. Udzielenie licencji

Firma Epic udziela użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, niezbywalnego i nie obejmującego prawa do sublicencjonowania, ograniczonego prawa i licencji na korzystanie z Oprogramowania i Usług do osobistego, niekomercyjnego użytku („Licencja”). Prawa, których firma Epic udziela użytkownikowi na mocy Licencji, podlegają warunkom niniejszej Umowy, a użytkownik może korzystać z Licencji tylko wtedy, gdy przestrzega wszystkich obowiązujących warunków.
Licencja wchodzi w życie z dniem zaakceptowania niniejszej Umowy. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane użytkownikowi na podstawie Licencji. Licencja nie przyznaje użytkownikowi żadnego tytułu ani prawa własności do Oprogramowania.
Określone Oprogramowanie i niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom szczególnym obowiązującym dla danego Oprogramowania lub dla danej Usługi, w tym na przykład Warunkom danego Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania lub Usługi podlegających dodatkowym warunkom, użytkownik wyraża zgodę na te dodatkowe warunki.

2. Warunki licencji

Użytkownik nie może wykonywać żadnej z poniższych czynności w odniesieniu do Oprogramowania lub jego części: (a) używać go w celach komercyjnych lub promocyjnych; (b) używać go na więcej niż jednym urządzeniu jednocześnie; (c) kopiować, powielać, wyświetlać, wykonywać ani w inny sposób wykorzystywać go w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie lub Warunkach danego Oprogramowania; (d) sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, licencjonować, dystrybuować ani w inny sposób go przekazywać; (e) odtwarzać, pozyskiwać kodu źródłowego, modyfikować, adaptować, tłumaczyć, dekompilować ani deasemblować go ani tworzyć opartych na nim utworów zależnych; (f) usuwać, dezaktywować, omijać ani modyfikować żadnych informacji lub etykiet o prawach własności intelektualnej bądź zawartych w nich technologii bezpieczeństwa; (g) tworzyć, rozwijać, rozpowszechniać ani używać żadnych nieautoryzowanych programów komputerowych pozwalających uzyskać przewagę w dowolnym trybie online lub w innych trybach gry; (h) używać go w celu naruszenia praw osoby trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej, praw do ochrony wizerunku lub praw do prywatności; (i) używać, eksportować lub reeksportować z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji; ani (j) zachowywać się w sposób, który utrudnia innym użytkownikom czerpanie satysfakcji z Oprogramowania lub Usług w sposób zamierzony przez spółkę Epic Games, zgodnie z dyskrecjonalną oceną firmy Epic, w tym między innymi: oszukiwać, nękać, używać obelżywego lub obraźliwego języka, porzucać gry, sabotować gry, spamować, używać technik socjotechnicznych lub oszustw.

3. Aktualizacje i poprawki

Firma Epic może dostarczać poprawki, aktualizacje lub uaktualnienia do Oprogramowania, które należy instalować w celu dalszego korzystania z programowania lub Usług. Firma Epic może zdalnie aktualizować Oprogramowanie bez powiadomienia o tym użytkownika, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie przez firmę Epic poprawek, aktualizacji i uaktualnień. Firma Epic może w dowolnym momencie zmodyfikować, zawiesić, przerwać, zamienić, zastąpić lub ograniczyć dostęp użytkownika do dowolnego aspektu Oprogramowania lub Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z Oprogramowania lub Usług nie nadaje mu żadnego prawa, finansowego ani innego, do żadnego aspektu lub funkcji Oprogramowania lub Usług, w tym między innymi nagród, osiągnięć, poziomów postaci w grze. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że wszelkie dane postaci, postęp gry, personalizacja gry lub inne dane związane z korzystaniem przez niego z Oprogramowania lub Usług mogą przestać być dostępne dla użytkownika w dowolnym momencie bez powiadomienia ze strony firmy Epic, w tym między innymi po wprowadzeniu poprawki, aktualizacji lub uaktualnienia przez firmę Epic. Firma Epic nie ma żadnych zobowiązań dotyczących konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do Oprogramowania lub Usług.

4. Modyfikacje

Spółka Epic może zezwolić Państwu korzystanie z Usług do tworzenia, opracowywania, wgrywania, przesyłania, przekazywania albo udostępniania w inny sposób spółce Epic oraz innym użytkownikom dodatków, usprawnień, modyfikacji oraz innych generowanych przez użytkownika treści do niektórych gier wideo („Modyfikacje”) w zakresie dozwolonym przez twórcę albo wydawcę tego rodzaju gier wideo („Posiadacz praw”). Zobowiązują się Państwo przestrzegać wszystkich odnośnych, publikowanych przez osoby trzecie regulaminów świadczenia usług, umów licencyjnych z użytkownikiem końcowym oraz polityk dotyczących Modyfikacji, w tym wszelkich umów albo polityk przekazanych przez Posiadacza praw. W odniesieniu do każdej Modyfikacji przekażą Państwo kompletne i rzetelne informacje w odpowiedzi na wszystkie żądania kierowane przez spółkę Epic albo Posiadacza praw w odniesieniu do korzystania z zawartych w Modyfikacji elementów stanowiących własność intelektualną, bezpieczeństwa Modyfikacji oraz środków i procesów służących zabezpieczeniu prywatności danych, jak również informacje dotyczące klasyfikacji treści, przy czym do Państwa obowiązków należy zapewnienie, że Modyfikacja jest i pozostanie kompatybilna z Usługami oraz odpowiednimi grami wideo.
Oświadczają Państwo i gwarantują, że Państwa Modyfikacje nie (1) naruszają przepisów obowiązującego prawa; (2) naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej ani praw do ochrony prywatności, wizerunku ani autorskich praw osobistych ani (3) zawierają żadnych wirusów, złośliwego kodu ani treści, takich jak oprogramowanie ingerujące w, zakłócające, uszkadzające albo zapewniające nieupoważniony dostęp do urządzeń, serwerów, sieci albo innych składników majątku albo usług jakiejkolwiek osoby trzeciej. Spółka Epic zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich pozostających w jej dyspozycji Modyfikacji.
Spółka Epic nie będzie sprzedawać Państwa Modyfikacji, chyba że zawrą Państwo ze spółką Epic oddzielną umowę zezwalającą na takie działanie. Przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że (1) nie są Państwo uprawnieni do otrzymywania żadnego wynagrodzenia od spółki Epic z tytułu Państwa Modyfikacji, jeżeli nie zostanie to wyraźnie wskazane w oddzielnej umowie zawartej ze spółką Epic; (2) spółka Epic nie jest zobowiązana do przyjęcia, rozpowszechniania ani udostępniania żadnych z Państwa Modyfikacji; (3) spółka Epic przekaże Państwa adres e-mail Posiadaczom praw, aby umożliwić Posiadaczom praw nawiązanie kontaktu z Państwem w odniesieniu do Państwa Modyfikacji oraz (4) spółka Epic może przekazać Państwu roszczenia albo powiadomienia dotyczące tego, że nie dysponują Państwo wszystkimi niezbędnymi prawami do Państwa Modyfikacji.
Przesyłając swoje Modyfikacje spółce Epic niniejszym udzielają Państwo spółce Epic niewyłącznej, w pełni opłaconej, nieobciążonej tantiemami i odwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie i publiczne prezentowanie Państwa Modyfikacji w celu umożliwienia użytkownikom końcowym instalowania i użytkowania Modyfikacji.

5. Opinie

Jeśli użytkownik przekazuje firmie Epic Opinie, niniejszym udziela firmie Epic niewyłącznej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych, nieodwołalnej, bezterminowej, podlegającej przeniesieniu i sublicencjonowaniu licencji na użytkowanie, powielanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, dostosowywanie Opinii, przygotowywanie utworów zależnych opartych na Opiniach, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, wytwarzanie, zlecanie wytwarzania, wykorzystywanie, sprzedawanie, proponowanie sprzedawania, importowanie i innego rodzaju wykorzystywanie tych Opinii w dowolnych celach, we wszystkich obecnych i przyszłych metodach i formach eksploatacji w dowolnym kraju. Jeżeli którekolwiek z tych praw nie mogą być licencjonowane na mocy obowiązującego prawa (np. osobiste prawa autorskie lub inne prawa osobiste), użytkownik niniejszym zrzeka się wszystkich tych praw i zgadza się ich nie dochodzić. Użytkownik rozumie i zgadza się, że firma Epic nie jest zobowiązana do wykorzystywania jakichkolwiek dostarczanych przez niego Opinii. Użytkownik zgadza się, że jeśli firma Epic wykorzysta jego Opinię, nie będzie zobowiązana do uznania jego autorstwa ani wynagrodzenia go. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada wystarczające prawa do wszelkich Opinii przekazywanych firmie Epic w celu przyznania firmie Epic i innym zainteresowanym stronom opisanych powyżej praw. Obejmuje to między innymi prawa własności intelektualnej i inne prawa własności lub prawa osobiste.

6. Prawo własności / licencje osób trzecich

Firma Epic i jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa własności i wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania oraz Usług. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine i ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Epic i jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajach. Wszelkie prawa przyznane użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy są udzielane wyłącznie na podstawie jednoznacznie udzielonej licencji, a nie w drodze sprzedaży. Niniejsza Umowy nie rodzi żadnych licencji ani innych praw przez domniemanie, estoppel ani na innej podstawie.

7. Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Oprogramowanie i Usługi są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują i w jakim są dostępne wraz ze wszystkimi błędami i bez jakiejkolwiek gwarancji. Firma Epic, jej podmioty stowarzyszone, jej oraz ich licencjodawcy i dostawcy usług (zwane łącznie „Stronami Epic”) wykluczają wszelkie oświadczenia, zapewnienia i warunki (wyraźne i dorozumiane) w odniesieniu do Oprogramowania i Usług, w tym w szczególności dotyczące nienaruszania tytułu prawnego, przydatności handlowej, zdatności lub przydatności do dowolnego celu (bez względu na to, czy firma Epic wie o takim celu lub ma powody, aby o nim wiedzieć), niezależnie od tego, czy wynikają z prawa, ze zwyczaju czy użycia w handlu, czy też z transakcji. Bez ograniczania ogólnego charakteru powyższych postanowień Strony Epic nie udzielają żadnej gwarancji, że (1) Oprogramowanie lub Usługi będą działać poprawnie, (2) działanie Oprogramowania lub Usług będzie nieprzerwane lub wolne od usterek, błędów lub złośliwego oprogramowania (jak na przykład wirusy) lub (3) wady Oprogramowania lub Usług mogą być lub będą poprawione. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo wyłączona jest odpowiedzialność właściwych Stron Epic z tytułu utraty zysków lub z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich, ubocznych i wynikowych, odszkodowań sankcyjnych lub nawiązek odszkodowawczych związanych z niniejszą Umową, Oprogramowaniem lub Usługami, nawet jeśli Strona Epic została poinformowana o możliwości powstania takich szkód. Ponadto, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, łączna odpowiedzialność Stron Epic związana bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem bądź Usługami nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej (jeśli miało miejsce) przez użytkownika na rzecz firmy Epic za konkretne Oprogramowanie lub konkretną Usługę, do których odnosi się odpowiedzialność, w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenia powodujące powstanie takiej odpowiedzialności. Te ograniczenia i wykluczenia dotyczące odszkodowań mają zastosowanie nawet wtedy, gdy wszelkie środki zaradcze nie zapewnią odpowiedniej rekompensaty.
W znaczeniu użytym w powyższym wyłączeniu niektórych gwarancji i ograniczeniu odpowiedzialności termin „Strony Epic” obejmuje twórcę Oprogramowania lub Usługi, na które użytkownik uzyskuje licencję na mocy niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy jest to firma Epic, jej podmiot stowarzyszony czy osoba trzecia), chyba że użytkownik wyraził zgodę na Warunki danego Oprogramowania dotyczące tego Oprogramowania lub tej Usługi, które zawierają wyłączenie gwarancji twórcy lub ograniczenie odpowiedzialności twórcy.
Niezależnie od powyższych postanowień niektóre kraje, stany, prowincje lub inne jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie określonych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności w powyższy sposób, dlatego postanowienia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. W takim wypadku w tych systemach prawnych powyższe wykluczenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez przepisy obowiązujące w takich systemach prawnych. Ponadto w niektórych systemach prawnych użytkownik może mieć dodatkowe prawa, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie narusza praw ustawowych, jakie użytkownik może mieć jako konsument Oprogramowania lub Usług.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwalniać z odpowiedzialności, ponosić koszty obrony i chronić Stron Epic oraz ich odpowiednich pracowników, członków kierownictwa, dyrektorów, agentów, wykonawców i innych przedstawicieli przed wszystkimi roszczeniami, żądaniami, działaniami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami (wliczając w to koszty zastępstwa procesowego, koszty prawne i koszty ekspertyz), jakie wynikną z (a) wszelkich roszczeń, które, jeśli są prawdziwe, stanowią naruszenie niniejszej Umowy przez użytkownika lub zaniedbanie ze strony użytkownika, (b) wszelkich działań lub zaniechań ze strony użytkownika dokonanych w drodze korzystania z Oprogramowania lub Usług lub (c) wszelkich roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich wynikających z korzystania z UGC lub Opinii użytkownika przez Epic. Na żądanie Stron Epic użytkownik zgadza się zwrócić wszelkie koszty obrony poniesione przez Strony Epic oraz wszelkie płatności dokonane lub straty poniesione przez Strony Epic w wyniku orzeczenia sądowego lub ugody w związku z wszelkimi kwestiami, do których odnosi się niniejszy pkt. 8.
Jeśli prawo zabrania użytkownikowi zaciągnięcia powyższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności, użytkownik przyjmuje, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń, żądań, pozwów, strat, zobowiązań i wydatków (w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty prawne i koszty ekspertyz), które są przedmiotem powyższego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności.
W znaczeniu użytym w powyższych postanowieniach dotyczących zwolnienia z odpowiedzialności termin „Strony Epic” obejmuje twórcę Oprogramowania lub Usługi, na które użytkownik uzyskuje licencję na mocy niniejszej Umowy (niezależnie od tego, czy jest to firma Epic, jej podmiot stowarzyszony czy osoba trzecia), chyba że użytkownik wyraził zgodę na Warunki danego Oprogramowania dotyczące tego Oprogramowania lub tej Usługi, które zawierają zwolnienie z odpowiedzialności twórcy.

9. Rozwiązanie umowy

Bez ograniczania jakichkolwiek innych praw firmy Epic, niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia, jeśli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z jej postanowień. Użytkownik może również rozwiązać niniejszą Umowę, usuwając wszystkie kopie Oprogramowania. W przypadku dowolnego rodzaju rozwiązania obowiązywanie Licencji ulega automatycznemu zakończeniu; użytkownik nie może już wykonywać żadnych praw przyznanych mu na mocy Licencji i musi zniszczyć wszystkie posiadane kopie Oprogramowania.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub w zakresie wymaganym przez prawo, płatności i opłaty nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach, niezależnie od tego, czy Umowa została rozwiązana.
Pkt. 2, 4-13, 15-17 pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

10. Zakupy i płatności

Za pośrednictwem Usług firma Epic może umożliwić użytkownikowi zakup licencji na Oprogramowanie lub Usługi przy użyciu konta Epic. Załadowanie i korzystanie z Salda na rachunku Epic do dokonywania takich zakupów podlega Warunkom korzystania z usługi firmy Epic. Każdy kod promocyjny dostarczony użytkownikowi w celu zakupu lub wymiany na licencje na Oprogramowanie lub Usługi może podlegać dodatkowym warunkom związanym z promocją, ofertą lub kuponem. Podając firmie Epic dane dotyczące karty kredytowej, kodu promocyjnego lub innej metody płatności w celu dokonania zakupu, użytkownik oświadcza, że jest upoważnionym użytkownikiem tej metody płatności i upoważnia firmę Epic do obciążania jego metody płatności kwotą zakupu, w tym podatkiem od sprzedaży, podatkiem VAT lub innymi obowiązującymi podatkami. Użytkownik odpowiada za wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem konta Epic.
Ponadto, Twórca może umożliwić użytkownikowi dokonywanie zakupu cyfrowych przedmiotów i usług, z których można korzystać w ramach jego Oprogramowania, przy wykorzystaniu metody płatności nie udostępnianej przez Epic za pośrednictwem Usług. Użytkownik nie może dokonywać takich płatności ani przeprowadzać transakcji zakupu ani też używać takich cyfrowych przedmiotów lub usług w jakimkolwiek celu niedozwolonym. Takie płatności i transakcje są realizowane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a Twórcą zgodnie z warunkami sprzedaży Twórcy lub warunkami umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym zawartej pomiędzy użytkownikiem a Twórcą. Epic nie jest stroną takich płatności lub transakcji.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Użytkownik wyraża zgodę na to, by niniejsza Umowa została uznana za sporządzoną i podpisaną w stanie Karolina Północna w USA, a wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym w Karolinie Północnej, z wyłączeniem przepisów prawa związanych ze wskazanym prawem oraz przepisami Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wszelkie działania lub postępowania mające na celu wyegzekwowanie warunków niniejszej Umowy lub rozstrzygnięcie jakiegokolwiek sporu muszą być wniesione do Sądu Rejonowego Hrabstwa Wake w stanie Karolina Północna lub Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych w Okręgu Wschodnim Karoliny Północnej. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość tych sądów. Użytkownik zrzeka się roszczeń z tytułu skierowania do niewłaściwego organu i wszelkich praw do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania. Do niniejszej Umowy nie mają zastosowania żadne przepisy lub regulacje, które przewidują, że język umowy winien być interpretowany przeciwko autorowi.

12. Zrzeczenie się praw do pozwu zbiorowego

Użytkownik zobowiązuje się nie wnosić ani nie uczestniczyć w żadnym pozwie zbiorowym, powództwie prywatnym wnoszonym w interesie publicznym ani grupowym postępowaniu arbitrażowym związanym z Oprogramowaniem lub Usługami bądź niniejszą Umową. Ponadto użytkownik zobowiązuje się również nie dążyć do połączenia jakichkolwiek powództw ani arbitraży związanych z Oprogramowaniem lub Usługami bądź niniejszą Umową z jakimkolwiek innym powództwem lub arbitrażem bez zgody wszystkich stron niniejszej Umowy i wszystkich innych powództw lub arbitraży.

13. Sprawy rządu Stanów Zjednoczonych

Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” (zgodnie z definicją zawartą w rozdz. 48 CFR §2.101) składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego” (w znaczeniu użytym w rozdz. 48 CFR §12.212 lub 48 CFR §227.7202, stosownie do przypadku). Oprogramowanie licencjonowane na rzecz użytkowników końcowych rządu Stanów Zjednoczonych wyłącznie jako przedmiot komercyjny i wyłącznie z tymi prawami, które są udzielane innym licencjobiorcom na mocy niniejszej Umowy.
Użytkownik oświadcza i zapewnia firmę Epic, że nie znajduje się w kraju, który został objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”, oraz że nie figuruje w żadnym prowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych wykazie stron zabronionych lub ograniczonych.

14. Zmiany niniejszej Umowy

Firma Epic może wydać zmienioną wersję Umowy w dowolnym momencie i według własnego uznania, zamieszczając zmienioną wersję Umowy na swojej stronie internetowej lub udzielając użytkownikowi cyfrowego dostępu do zmienionej wersji Umowy za pośrednictwem Oprogramowania lub w inny sposób. Jeśli jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy jest dla użytkownika nie do przyjęcia, użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę zgodnie z pkt. 9, zanim zmieniona wersja Umowy wejdzie w życie, a z tą chwilą użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania po wejściu w życie zmienionej wersji Umowy lub wyrażając akceptację zmienionej wersji Umowy w inny sposób, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków zmienionej wersji Umowy.

15. Zakaz dokonywania cesji

Użytkownik nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Epic, dokonać cesji, przeniesienia, obciążenia lub podzlecenia całości ani części swoich praw bądź obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, a wszelkie próby bez tej zgody będą nieważne. Jeśli ograniczenia dotyczące przeniesienia Oprogramowania zawarte w niniejszej Umowie nie są wykonalne na mocy prawa obowiązującego w kraju użytkownika, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla każdego beneficjenta przeniesienia Oprogramowania. Firma Epic może w dowolnym momencie dokonać cesji, przeniesienia, obciążenia lub podzlecenia całości lub części swoich praw bądź obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

16. Definicje

W znaczeniu użytym w niniejszej Umowie poniższe słowa pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
Epic” oznacza Epic Games, Inc., spółkę założoną w stanie Maryland, której główna siedziba znajduje się pod adresem Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, Karolina Północna, 27518, USA.
Twórca” oznacza osobę trzecią udzielającą licencji na Oprogramowanie.
Opinie” oznaczają wszelkie opinie lub sugestie przekazywane przez użytkownika firmie Epic, które dotyczą Oprogramowania, Usług lub innych produktów i usług firmy Epic.
Warunki danego Oprogramowania” oznaczają dodatkowe warunki i postanowienia dotyczące konkretnie określonego Oprogramowania lub określonej Usługi.
Usługi” oznaczają wszelkie usługi udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Oprogramowania, w tym usługi zakupu, pobrania lub korzystania z gier wideo lub innego Oprogramowania lub Usług.
Oprogramowanie” oznacza dowolne (i) oprogramowanie firmy Epic udostępnione użytkownikowi przez firmę Epic w ramach niniejszej Umowy, w tym zastrzeżoną aplikację Epic znaną jako sklep Epic Games oraz wszelkie gry wideo firmy Epic lub inne oprogramowanie firmy Epic udostępnione do pobrania lub użycia za pośrednictwem aplikacji sklepu Epic Games i (ii) gry wideo podmiotów trzecich lub inne oprogramowanie podmiotów trzecich udostępnione do pobrania lub użycia za pośrednictwem aplikacji sklepu Epic Games. Termin „Oprogramowanie” obejmuje również wszelkie poprawki, aktualizacje i uaktualnienia tego Oprogramowania oraz wszystkie powiązane treści i dokumentację dostarczone wraz z Oprogramowaniem lub do niego, w tym między innymi cały kod oprogramowania, tytuły, motywy, obiekty, postaci, nazwy, dialogi, slogany, lokalizacje, opowiadania, grafiki, animacje, koncepcje, dźwięki, efekty audiowizualne, metody działania i kompozycje muzyczne związane z takim Oprogramowaniem oraz wszelkie kopie któregokolwiek z powyższych.

17. Postanowienia różne

Niniejsza Umowa wraz z Warunkami korzystania z usługi, Polityką prywatności oraz wszelkimi Warunkami danego Oprogramowania lub innymi warunkami dodatkowymi, na które użytkownik wyraził zgodę, stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Epic w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy. Wszelkie inne komunikaty, propozycje i oświadczenia dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy są wykluczone.
Oryginał niniejszej Umowy jest sporządzony w języku angielskim; wszelkie tłumaczenia są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw, jakie może mieć na mocy prawa obowiązującego w kraju użytkownika, do sporządzenia lub interpretowania niniejszej mowy w języku dowolnego kraju.
Niniejsza Umowa opisuje określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa zgodnie z przepisami jego systemu prawnego. Niniejsza Umowa nie zmienia uprawnień użytkownika wynikających z przepisów prawa obowiązujących w jego systemie prawnym, jeśli prawo obowiązujące w jego systemie prawnym na to nie pozwala. Ograniczenia i wyłączenia gwarancji i środków ochrony prawnej w niniejszej Umowie mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, ponieważ jego jurysdykcja może nie zezwalać na nie w jego szczególnych okolicznościach. W przypadku gdy niektóre postanowienia niniejszej Umowy zostaną uznane przez właściwy sąd lub trybunał za niewykonalne, postanowienia te będą egzekwowane jedynie w najszerszym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełni obowiązujące.
Żadne działania firmy Epic mające na celu wykonanie lub też niewykonanie bądź opóźnienie w wykonaniu prawa wynikającego z niniejszej Umowy, z mocy prawa lub zasad słuszności, nie będą uznane za zrzeczenie się tych lub jakichkolwiek innych praw lub środków ochrony prawnej dostępnych z mocy umowy, prawa lub zasad słuszności.
Użytkownik akceptuje fakt, że niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani środków ochrony prawnej osobom, które nie są stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych.
Zobowiązania firmy Epic podlegają obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym, a firma Epic może realizować wymagania organów ścigania lub organów regulacyjnych pomimo sprzecznych postanowień niniejszej Umowy.