100 Worlds - Escape Room Game

100 Worlds - Escape Room Game
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
12 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(12)
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ A helping hand!
  A helping hand!Used hint 3 times
  40 XP
  88% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Advance further!
  Advance further!Used skip 3 times
  80 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Brilliant mind!
  Brilliant mind!Completed 50 levels
  130 XP
  38% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Clever thinking!
  Clever thinking!Completed 10 levels
  80 XP
  113% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ First step
  First stepFirst step completed
  40 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Inquiring mind!
  Inquiring mind!Finished 10 minigames.
  80 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Keep moving on!
  Keep moving on!Used skip once
  40 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Sharp-sighted!
  Sharp-sighted!Collected 50 items
  130 XP
  75% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Skip and conquer!
  Skip and conquer!Used skip 5 times
  130 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Supported success!
  Supported success!Used hint 6 times
  80 XP
  63% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Together is better!
  Together is better!Used hint 9 times
  130 XP
  50% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • 100 Worlds - Escape Room Game เป้าหมายความสำเร็จ Welcome aboard!
  Welcome aboard!Completed tutorial
  40 XP
  63% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก