Batora: Lost Haven

Batora: Lost Haven
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
30 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(30)
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  12% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  65% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  9% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  15 XP
  28% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  20 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  15% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  30 XP
  5% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  2% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  8% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  3% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  6% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  70 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • เป้าหมายความสำเร็จลับ
  100 XP
  0% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก