Swords and Fairy Inn2

Swords and Fairy Inn2
เป้าหมายความสำเร็จที่มีอยู่
50 เป้าหมายความสำเร็จ
XP ที่มีอยู่
1000 XP
เป้าหมายความสำเร็จ
(50)
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ A long dream
  A long dreamComplete a journey without incident
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Absolute trust
  Absolute trustJing Tian and Long Kui reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Accompany
  AccompanySang You and Bai Moqing reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Anu and Xiaoman
  Anu and XiaomanXiaoman and Anu reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Appointment
  AppointmentLong Ming and Ling Bo reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Around the world
  Around the worldXing Xuan and Wang Pengxu reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Be polite to beggars
  Be polite to beggarsBeggar has made a total of 105 stays
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Champion Inn
  Champion InnWin more than 15 times in Culinary Battle and Clerk Battle triggered by the main story
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Clerk Battle King
  Clerk Battle KingPlay 50 Clerk Battles
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Couple
  CoupleXu Changqing and Zixuan reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Culinary Battle King
  Culinary Battle KingPlay 50 Culinary Battles
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Dimly lit
  Dimly litXiaoman and Long You reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Equal treatment
  Equal treatmentBlack Miao Messenger has made a total of 100 meal orders
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good manager I
  Good manager IInn reaching Lv.5
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good manager II
  Good manager IIInn reaching Lv.10
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good manager III
  Good manager IIIInn reaching Lv.15
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good manager IV
  Good manager IVInn reaching Lv.20
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good manager V
  Good manager VInn reaching Lv.25
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good service I
  Good service ICollect tip from customers 50 times
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Good service II
  Good service IICollect tip from customers 200 times
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Grouped together
  Grouped togetherBeggar has made a total of 300 meal orders
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Hand in hand
  Hand in handXiu Wu and Yue Qingshu reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Happiness
  HappinessJing Tian and Tang Xuejian reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Hermit
  HermitLi Yiru and Han Zhongxi reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Homeland
  HomelandYun Tianhe and Liu Mengli reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Honor the soldier
  Honor the soldierSoldier has made a total of 35 stays
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Hot spring trip
  Hot spring tripUnlock all female staff
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Keep clean
  Keep cleanHave the clerk perform cleaning for a total of 70 times
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Legendary
  LegendaryObtain all other Achievements
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Make money I
  Make money IInn profit reaching 1000
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Make money II
  Make money IIInn profit reaching 4000
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Make money III
  Make money IIIInn profit reaching 16000
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Make money IV
  Make money IVInn profit reaching 64000
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Respect old woman
  Respect old womanOld Woman has made a total of 35 stays
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Returning home
  Returning homeLi Xiaoyao and Lin Yueru reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Seeking eternity
  Seeking eternityYun Tianhe and Han Lingsha reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ So few visitors
  So few visitorsResetting Fund to zero
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Spirit Servant Inn
  Spirit Servant InnUnlock all Spirit Servants and gears
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Stream tracing
  Stream tracingUnlock all male staff
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ The Hall of Justice
  The Hall of JusticeUnlock all staff
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ The best staff
  The best staffFairy 4 characters are all partnerss, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ The lovers
  The loversUnlock all matching character icons
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ The top inn
  The top innHave a staff size of 15+, a fund reserve of 10,000,000, and reaching a visiting customer milestone of more than 1,000 person-times
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Together
  TogetherLi Xiaoyao and Zhao Ling'er reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Traveling together
  Traveling togetherMu Changlan and Xie Cangxing reach the highest level of Fondness, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Very patient
  Very patientOld Woman has made a total of 100 meal orders
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Very popular I
  Very popular IThe inn has a daily visiting customer count of 20
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Very popular II
  Very popular IIThe inn has a daily visiting customer count of 80
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Visiting gourmand
  Visiting gourmandCollect all materials and recipes, and reach max level for all recipes
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก
 • Swords and Fairy Inn2 เป้าหมายความสำเร็จ Xinan Pawnshop
  Xinan PawnshopFairy 3 characters are all partnerss, and trigger the relevant dating events
  20 XP
  100% ของผู้เล่นที่ปลดล็อก