Zombie Tank Weapon Skins

是时候使用僵尸坦克武器皮肤来送敌人归西了!

Zombie Tank Weapon Skins

是时候使用僵尸坦克武器皮肤来送敌人归西了!
看来你的敌人最好小心应对这些破坏性的武器皮肤!使用这些武器皮肤为你的枪炮增添恐怖的僵尸坦克外观
皮肤适用于以下武器,与 DLC 武器不兼容:
• Gewehr 43(僵尸坦克)
• M1 加兰德步枪(僵尸坦克)
• 莫辛纳甘 M91/30 步枪(僵尸坦克)
• M30 Drilling(僵尸坦克)
• MP44(僵尸坦克)
• 汤普森枪(僵尸坦克)
• 堑壕枪(僵尸坦克)
• C96 手枪(僵尸坦克)
• M1911(僵尸坦克)
• 韦伯利 MKVI 枪(僵尸坦克)